Codul de eticā al

CODUL DE ETICĂ AL
S.C. MARVICON S.R.L.

 

1.1 CODUL NOSTRU DE CONDUITĂ

Codul de etică definește ansamblul valorilor și principiilor ce stau la baza activităților companiei, enunțând, prin urmare, principiile de conduită corporativă care trebuie sa fie respectate de către toți angajații. Din acest motiv reprezintă o componentă esențială a sistemului de control preventiv al companiei.
Scopul său, prin urmare, nu este numai de a informa publicul cu privire la angajamentul companiei în lupta împotriva practicilor ilicite, ci și acela de a crește gradul de conștientizare și informare cu privire la politicile corporative în rândul tuturor angajaților, amplificând sentimentul de apartenență și schimbând, eventual, comportamentele diferite.
Valorile și regulile de conduită ale Codului de etică reprezintă baza culturii noastre corporative, care
sunt descrise aici, în acest cod de conduită, și au caracter obligatoriu.
Cadrele de conducere trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți și să înglobeze și mai profund valorile în cadrul organizației.

1.2 PARTICIPANȚI

Obiectivul nostru este asigurarea unei calități superioare a serviciilor ce reprezintă baza activității noastre zilnice. Cu o organizație care funcționează în mod optim dincolo de frontiere, am creat condițiile necesare pentru aceasta. Personalul nostru convinge prin competență şi orientare spre găsirea de soluții. Căutăm în permanență soluții mai bune şi acționăm în mod proactiv.
Codul de etică al MARVICON se adresează administratorilor, directorilor, angajaților și colaboratorilor, precum și furnizorilor companiei MARVICON.
Codul de etică se aplică și destinatarilor terțe părți, respectiv persoanelor care, fără a face parte din companie, participă în mod direct sau indirect la atingerea obiectivelor sale (de exemplu: agenți, consultanți, furnizori etc.) Aceste persoane, în limitele competențelor și responsabilităților care le revin, sunt obligate să respecte prevederile Codului de etică.


1.3 DIVULGARE

Codul de etică al MARVICON este transmis prin toate mijloacele posibile. Fiecare angajat și colaborator va primi o copie. Codul este, de asemenea, pus la dispoziția furnizorilor, clienților și tuturor celor interesați prin intermediul site-ului companiei.

2. PRINCIPII GENERALE

Obiectivul principal al MARVICON îl reprezintă desfășurarea activității respectând toate elementele componente ale companiei, ale terțelor părți și, în general, ale legislației în vigoare.
În această direcție sunt gândite strategiile economice și financiare și operațiunile derivate, inspirate de utilizarea eficientă a resurselor dar, în același timp, și de respectarea regulilor ce stau la baza acestora.
Pentru urmărirea acestui obiectiv compania, precum și toate componentele sale, aderă la următoarele principii de comportament.

2.1 DISCRIMINARE

Deciziile referitoare la raportul cu clienții, acționarii, personalul, furnizorii, comunitatea locală și instituții se bazează pe imparțialitate; în acest fel MARVICON recunoaște și promovează tratamentul egal al persoanelor, indiferent de sex, religie, orientare sexuală, origine etnică, naționalitate, vârstă, opinie politică, activitate sindicală sau dizabilități. Diversitatea culturală a concernului este văzută ca un bun de valoare, iar discriminarea unor persoane sau grupuri de persoane nu este tolerată.

2.2 RESPONSABILITATE

În calitate de membru activ și responsabil al comunității în care își desfășoară activitatea, MARVICON se angajează să respecte dreptul la liberă asociere și să asigure respectarea de către toți angajații, pe plan intern și în relațiile cu lumea exterioară, a legilor în vigoare în locurile în care își desfășoară activitatea și a principiilor etice acceptate și consacrate de standardele naționale și internaționale pentru desfășurarea afacerilor. Detestă și condamnă exploatarea copiilor prin muncă și orice formă de muncă silnică sau obligatorie, recurgerea la comportamente ilegale sau necinstite pentru a-și atinge obiectivele economice.

2.3 CORECTITUDINE ȘI CONFLICT DE INTERESE

Un conflict de interese există atunci când interesele private sau financiare proprii ale angajaților intră în conflict cu politica companiei MARVICON, respectiv cu relația cu partenerii de afaceri.
Conflictele de interese trebuie evitate, iar în cazul existenței unui conflict de interese, chiar și potențial, personalul trebuie să îl comunice superiorului și să nu întreprindă nici o acțiune.

2.4 CONFIDENȚIALITATE

Informațiile despre clienți, parteneri, subcontractanți, angajați și concurenți, care nu sunt informații publice, trebuie tratate cu confidențialitate și nu trebuie transmise terților neautorizați sau utilizate în scopuri private.
Personalul trebuie să trateze cu confidențialitate absolută, chiar și după încetarea raportului de muncă, datele, știrile și informațiile care îi sunt aduse la cunoștință și/sau pe care le deține, evitând răspândirea acestora sau folosirea în mod speculativ în interes propriu sau al altor persoane. Informațiile cu caracter confidențial pot fi divulgate, în cadrul companiei, numai acelor persoane care trebuie să le cunoască din motive de afaceri. Principiile privind siguranța datelor sunt respectate și garantate de sistemul nostru informatic. Datele personale sunt utilizate și prelucrate numai în măsura permisă din punct de vedere legal și necesară în cadrul activității de afaceri.

2.5 EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ

MARVICON consideră educația și formarea profesională drept un factor strategic de succes. Este necesar ca angajații să fie pregătiți pentru provocările actuale și viitoare din cadrul companiei. În această perspectivă, dacă, pe de o parte, compania se angajează să crească nivelul de profesionalism al fiecărui angajat, pe de altă parte personalul angajat se angajează să își extindă cunoștințele prin actualizarea constantă într-un domeniu de competență.

2.6 CREAREA VALORII

Compania MARVICON este orientată strategic spre un succes durabil și se implică activ pentru ca rezultatele economice/financiare să protejeze și să crească valoarea, în scopul de a remunera corespunzător riscul asumat de acționari.

2.7 SPĂLAREA BANILOR

În cadrul diferitelor relații stabilite împreună cu compania și în afara acestuia, nici compania și nici angajații acestora nu trebuie, în niciun fel și în niciun caz, să fie implicate în evenimente legate de spălarea de bani proveniți din activități ilegale sau criminale.
Personalul va trebui să utilizeze toate instrumentele și să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura transparența și corectitudinea tranzacțiilor comerciale.
În special, este obligatoriu ca:

 1. încredințarea diferitelor sarcini firmelor de servicii și/sau persoanelor fizice care tratează interesele economice/financiare ale companiei să se realizeze în scris, indicând conținutul și condițiile economice convenite;
 2. persoanele competente să verifice plata regulată către toate părțile implicate și să fie întotdeauna controlată corespondența dintre persoana pe numele căruia este făcută comanda și persoana care ridică sumele;
 3. să fie respectate cu strictețe cerințele minime stabilite și necesare pentru selectarea entităților de la care vor fi achiziționate bunuri și/sau servicii;
 4. să fie stabilite criteriile de evaluare a ofertelor;
 5. în ceea ce privește fiabilitatea comercială/profesională a furnizorilor și partenerilor, să fie solicitate și obținute toate informațiile necesare;
 6. în cazul încheierii de acorduri care vizează realizarea de investiții, să fie garantată o transparență deplină.

2.8 INTEGRITATEA

MARVICON consideră că angajații săi sunt cel mai mare capital al companiei, iar siguranța
și satisfacția acestora este prioritatea companiei. Compania se angajează să încurajeze un mediu de
lucru și comportamente bazate pe respectul pentru demnitatea și personalitatea individului, precum și
pentru protecția sănătății și a securității locurilor de muncă și a lucrătorilor.

2.9 TRANSPARENȚA

Colaboratorii MARVICON trebuie să ofere informații complete, transparente, ușor de înțeles și precise, astfel încât acționarii să poată lua decizii autonome și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la consecințele relevante.
Întotdeauna îi tratăm pe clienții și pe partenerii noștri de afaceri într-o manieră prietenoasă și orientată spre servicii și, totodată, le acordăm respectul cuvenit.

2.10 LEGISLAȚIA CONCURENȚEI

MARVICON asigură pieței și comunității, în general, protejând în același timp concurențialitatea
companiilor existente, transparență deplină cu privire la activitățile lor, abținându-se de la implicarea
și/sau facilitarea acelor comportamente care pot constitui forme de concurență neloială.
Informațiile despre clienți, parteneri, subcontractanți, angajați și concurenți, care nu sunt informații
publice, trebuie tratate cu confidențialitate și nu trebuie transmise terților neautorizați sau utilizate în
scopuri private.
Se angajează să promoveze o competiție loială, considerând că reprezintă cea mai bună soluție
atât în interesul său, cât și al tuturor operatorilor de pe piață, clienți și consumatori.

2.11 CALITATEA

Activitatea desfășurată de MARVICON urmărește satisfacerea și protecția clienților săi, favorizând îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor.
Îi încurajăm pe partenerii noștri de afaceri să își ia angajamentul de a respecta principiile și valorile etice recunoscute la nivel internațional și ne așteptăm ca și ei să respecte legile și regulamentele în vigoare. Este foarte important pentru noi ca angajamentul nostru în acest domeniu să fie în permanență măsurabil și transparent.

2.12 PROTECȚIA MEDIULUI

MARVICON se angajează în a asigura calitatea și a lupta întotdeauna ca investițiile efectuate să fie ecologice și sustenabile, încercând să prevină riscurile pentru comunitățile locale și pentru mediul înconjurăto, ținând seama și de cercetările științifice pe această temă.


3. RESPECTAREA CODULUI DE CONDUITĂ

Toți membrii consiliului de administrație, administratorii, cadrele de conducere și angajații MARVICON
sunt obligați să respecte codul de conduită. Responsabilitatea implementării acestui cod este
suportată de la vârful ierarhiei în jos.

3.1 PERSONALUL

Personalul este selectat prin proceduri transparente și documentate, în conformitate cu principiile egalității și a șanselor egale, evitând în acest fel orice formă de favoritism.
Relații de muncă sunt formalizate prin contracte, respingând orice formă de muncă ilegală.
MARVICON respinge orice formă de discriminare în ceea ce privește angajații săi și promovează dezvoltarea profesională a tuturor colaboratorilor oferind planuri de formare adecvate.
MARVICON autorizează utilizarea sistemelor informatice ale companiei, cu toate acestea personalul
trebuie să utilizeze, în desfășurarea activităților lor profesionale, instrumentele și serviciile informatice sau telematice în deplină conformitate cu reglementările în vigoare (în special în ceea ce privește infracțiunile informatice, securitatea informatică, protecția vieții private și drepturile de autor) și cu procedurile interne.
Personalul nu poate încărca în sistemele companiei softuri împrumutate sau neautorizate, fiind totodată interzisă copierea neautorizată a programelor pe bază de licență pentru uz personal, pentru companie sau pentru terțe persoane.
Personalul trebuie să utilizeze calculatoarele și instrumentele informatice furnizate de către companie numai în scopul desfășurării activității profesionale în cadrul firmei; prin urmare, compania își rezervă dreptul de a controla conținutul computerului și utilizarea corectă a instrumentelor informatice. Totodată, personalul este obligat să nu trimită mesaje de poștă electronică conținând amenințări sau injurii, să nu recurgă la expresiile lingvistice care nu sunt conforme cu stilul companiei sau un limbaj neadecvat.

3.2 PARTENERI DE AFACERI

În relațiile cu clienții și furnizorii personalul trebuie să dea dovadă de corectitudine și transparență deplină, ținând cont de normele de desfășurare a activității și principiile etice specifice pe care se bazează activitatea companiei. MARVICON susține concurența loială și respectă prevederile legislației antitrust, netolerând acordurile care limitează concurența.
Profesionalismul, competența, disponibilitatea, politețea și corectitudinea sunt principiile esențiale care trebuie să ghideze angajații companiei în relațiile cu clienții și furnizorii.

3.3 ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Toate relațiile cu Funcționarii publici sau cu Reprezentanții serviciilor publice trebuie să fie pe deplin conforme cu legislația și reglementările în vigoare, precum și cu Codul de etică, pentru a se asigura legitimitatea, transparența și integritatea activității companiei.
În special, este interzis personalului MARVICON să accepte, să ofere sau să promită, chiar și indirect, bani, cadouri, bunuri, servicii, beneficii sau favoruri (inclusiv sub forma oportunităților de angajare sau prin intermediul activităților - inclusiv comerciale - în interesul direct sau indirect al angajatului) în relațiile lor cu funcționarii publici, cu reprezentanții serviciilor publice, pentru a influența deciziile acestora în vederea obținerii unui tratament preferențial, servicii nejustificate sau pentru orice alt scop, inclusiv îndeplinirea funcțiilor lor oficiale.
Darurile și atențiile pentru funcționarii publici, responsabilii serviciilor publice sau alți angajați publici sunt permise numai atunci când, fiind de valoare mică, nu compromit în niciun fel integritatea și independența părților și nu pot fi interpretate ca instrumente pentru obținerea unor avantaje necuvenite. Nicio acțiune ce reintră sub umbrela corupției nu poate fi justificată sau tolerată prin faptul că reprezintă o „obișnuință“ în sectorul de afaceri sau în activitatea desfășurată. Nu este permisă solicitarea sau acceptarea prestațiilor care pot fi furnizate numai prin compromiterea valorilor și principiilor Codului de etică sau prin încălcarea legilor și a procedurilor aplicabile.
În cazul investigațiilor, inspecții sau solicitărilor autorităților publice, personalul este obligat să coopereze în deplină conformitate cu legislația în vigoare

3.4 IMAGINEA PUBLICĂ

Percepția publică despre MARVICON este influențată și de imaginea angajaților noștri, inclusiv în spațiul public digital. Întotdeauna îi tratăm pe clienții și pe partenerii noștri de afaceri într-o manieră prietenoasă și orientată spre servicii și, totodată, le acordăm respectul cuvenit. Relațiile cu presa și mijloacele de comunicare și informare sunt numai de competența persoanelor autorizate în mod expres pentru aceasta, în conformitate cu procedurile și politicile adoptate de companie.

4. SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Personalul trebuie să se îngrijească de sănătatea și siguranța proprie și trebuie să-și desfășoare activitatea astfel încât să nu afecteze sănătatea și siguranța celorlalte persoane aflate la locul de muncă,
în conformitate cu cele învățate în timpul cursurilor de formare, cu instrucțiunile și echipamentele furnizate de către angajator. În special, personalul trebuie:

 1. Să contribuie, împreună cu angajatorul, directorii și responsabilii, la îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul regulilor de protecție a sănătății și siguranței la locul de muncă;
 2. Să respecte dispozițiile și instrucțiunile angajatorului, directorilor și responsabililor în scopul protecției colective și individuale;
 3. Să folosească în mod corect echipamentul, substanțele și preparatele periculoase, mijloacele de transport și echipamentele de protecție;
 4. Să folosească în mod adecvat echipamentele de protecție puse la dispoziția sa;
 5. Să informeze imediat angajatorul, directorul sau responsabilul cu privire la lipsa sau funcționarea defectuoasă a echipamentelor de la lit. c) și d), precum și la orice situație periculoasă care îi este adusă la cunoștință, acționând personal, în caz de urgență și în limita propriilor competențe și abilități, cu excepția obligației prevăzută la lit. f), în scopul eliminării sau reducerii pericolelor grave și iminente, informând reprezentantul angajaților responsabil cu securitatea;
 6. Să nu scoată sau să modifice fără autorizație dispozitivele de siguranță, avertizare sau control;
 7. Să îngrijească echipamentele individuale de protecție puse la dispoziție, fără a le modifica din proprie inițiativă și să raporteze orice defecte angajatorului sau directorului sau responsabilului; 
  Să nu îndeplinească din proprie inițiativă operațiuni care pot compromite siguranța proprie sau a altor lucrători; Să participe la programele de formare și instruire organizate de angajator;
 8. Să efectueze controalele medicale prevăzute de lege.

5. ABATERI

În cazul încălcării legilor sau regulamentelor interne vor fi luate măsuri disciplinare și de legislația muncii în interesul angajaților noștri și al partenerilor noștri de afaceri, precum și în interesul companiei. În afară de aceasta, încălcările legislației în vigoare pot atrage după sine consecințe de natură civilă sau penală.
MARVICON își rezervă dreptul să ia măsuri disciplinare împotriva angajaților care aduc acuzații false cu bună știință.

We are Marvicon

Suntem Marvicon! Încântat de cunoștință!

Începând cu 2015, Marvicon transportă mărfuri în deplină siguranță pe piața europeană.

Doriți mai multe informații

infographic 47132 800 PX

O companie puternică, cu cifre puternice

Marvicon crește an de an și suntem mândri de asta! Cifrele puternice arată o companie puternică care este complet pregătită pentru viitor! Rămânem ambițioși, pentru că stând pe loc, mergem înapoi. Marvicon este o companie puternică și, prin urmare, puteți conta întotdeauna pe noi!

Doriți mai multe informații

Premiu

Suntem mândri!

În fiecare an în Noiembrie, revista românească de transport Ziua Cargo organizează evenimentul ,,Compania Română de Transport a Anului”. În această seară de gală, Ziua Cargo premiază diverse companii de transport. Pe lângă premiul  principal al companiei de transport din anul 2019, au fost acordate și alte premii.

Doriți mai multe informații

2019 11 13 14 TEG Translog event 461

Translog Connect Congress

Pe 18 și 19 noiembrie 2019, Marvicon a participat la Congresul TRANSLOG Connect. Congresul TRANSLOG Connect este liderul pe piață de afaceri B2B intersindustrial și eveniment de parteneriat pentru profesioniști în transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare din regiunea Europei Centrale de Est care are loc anual în noiembrie,...

Doriți mai multe informații

DSC09177

Management orientat cãtre client si personal

O companie relativ nouã pe piata româneascã, Marvicon, înfiintatã în 2015, a ajuns anul trecut la o cifrã de afaceri de peste 12 milioane de euro, care a adus-o în top 100 de companii de transport din România.

Doriți mai multe informații

Printscreen Marvicon groei2

MARVICON continua cresterea în 2019

Citiți întregul articol la pagina 11 din revista Ziarul Financiar. http://edition.pagesuite.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=91d8f51a-7723-4c77-8410-8bb05b836d45

Doriți mai multe informații

Marvicon driving to future

Marvicon transporta direct în viitor

Marvicon transporta direct în viitor. Aceste cifre arată că firma noastră a crescut de-a lungul anilor, ceea ce ne motivează și mai mult să facem transport de mărfuri!

Doriți mai multe informații

Marvicon nr 0048 IMG 0390

Camioanele noastre in jurul lumii

Camioanele MARVICON călătoresc în întreaga lume. Șoferii noștri fac adesea fotografii ale camionului lor în locatii frumoase. Uitați-vă la aceste imagini pentru a urmări aventurile camioanelor și a șoferilor noștri!

Doriți mai multe informații

Marvicon website 1200x801

Merry Christmas and Happy 2019

We want to thank everyone for the collaboration this year and hopefully we will meet again next year! Enjoy being together with your family.Best Wishes from everyone of Marvicon

Doriți mai multe informații

Schermafbeelding 2018 07 12 om 13.09.21

Volume substantiale si tarife mai bune in transportul containerizat

Compania belgiana BE-Trans, care se ocupa preponderent de transport containerizat, a infiintat in 2015 la Oradea firma Marvicon, implicata in acelasi domeniu de activitate - unde volumele sunt in continuare mari, iar tarifele, decente - dar care are si planuri proprii de dezvoltare pe segmente de transport ce se bucura...

Doriți mai multe informații

Marvicon beeld ISO

Marvicon is ISO certificated

Doriți mai multe informații

Marvicon Truck

Flota de camioane Marvicon se extinde

Incepand cu luna Martie, doua camioane pentru transportul de marfuri usoare si voluminoase, vor fi adaugate flotei Marvicon. Atat camionul, cat si semiremorca sunt dotate cu rampa lift la spate si au capacitatea de transport a unui volum de marfuri de aproximativ 108m³.

Doriți mai multe informații

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne