Condiții generale pentru transportul în vehicule cu prelată

ScMarvicon SRL 

Str. Ogorului nr.258 , Loc. Oradea , Jud.Bihor ; tel.0371-092 404

 

Condiții generale pentru transportul în vehicule cu prelată

 

I.În prezentul contract următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel:

 

 1. Transportator : Sc Marvicon Srl  
 2. Client: partea care îl însarcineaza pe Sc Marvicon Srl cu transportul marfurilor în cadrul acordului.
 3. Marfa: mărfurile ambalate, încărcate și decărcate de o terță persoană în vehiculul cu prelată și care urmează să fie transportate de SC Marvicon SRL.
 4. Expeditor: partea la sediul căreia se încarcă vehiculul cu prelată. Expeditorul este considerat același cu Clientul, cu excepția cazului în care Expeditorul specifică altfel.
 5. Destinatar: partea la care Sc Marvicon Srl  trebuie să livreze bunurile.
 6. Locul de încărcare: locul în care Sc Marvicon Srl  trebuie să preia mărfurile încărcate de o terță parte. Clientul trebuie să precizeze în mod corect acest loc chiar dacă el nu este însuși Expeditorul.
 7. Locul de descărcare: locul în care SC Marvicon SRL trebuie să predea bunurile transportate și care urmează a fi descărcate de o terță persoană. Clientul trebuie să precizeze în mod corect acest loc, chiar dacă el nu este el însuși Expeditorul.
 8. Tariful pentru transportul de marfă: taxa aferentă transportului calculată pe baza informațiilor inițiale primite de la Client. Prețul este prevăzut la articolul X din prezentele condiții generale.
 9. Ofertă: documentul prin care Sc Marvicon Srl stabilește propunerea sa și condițiile speciale pentru transportul bunurilor.
 10. Confirmarea comenzii: documentul Sc Marvicon Srl care confirmă oferta acceptată de client.
 11. Contractul (ele): contractul (ele) între Sc Marvicon Srl  și client cu privire la transportul rutier al mărfurilor de către Sc Marvicon Srl în conformitate cu oferta și/sau confirmarea comenzii
 12. Convenția CMR: Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri din 19 mai 1956 și protocoalele suplimentare.
 13. FTL (Full Truckload): încărcare completă a camionului, adică o sarcină completă pentru un vehicul cuprelată
 14. LTL (Less Than Truckload): mai puțin decât sarcina completă a camionului, adică o încărcătură incompletă pentru un vehicul cu prelată
 15. Declarație ”Continut”: dispoziție privind lipsa de cunoștințe, și anume incapacitatea Sc Marvicon Srl  de a inspecta natura / cantitatea / starea internă a  mărfurilor .
 16. Alocarea transportului: alocarea clientului către Sc Marvicon Srl  pentru transportarea mărfurilor .

 

II.Aplicabilitatea condițiilor generale

 1. 1.Cererile, ofertele, alocarea transporturilor, confirmările comenzilor, acordurile dintre părți, facturile și alte documente emise de Sc Marvicon SRL se supun acestor condiții generale. 
 2. 2.Prin simplul fapt al cererii sale clientul acceptă condițiile generale. 
 3. 3.Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia dintre clauzele acestor Condiții Generale nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze.
 4. Orice dispoziţie contrară prezentelor Condiţii generale, prevăzută eventual în condiţiile comerciale ale Expeditorului, este considerată nulă şi neavenită. 

 

 

III.Realizarea Acordului între părți.

 1. Orice contract de transport este considerat încheiat în momentul în care Clientul acceptă oferta transportatorului în scris.
 2. Ofertele emise de Sc Marvicon Srl  sunt valabile pe durata specificată în mod expres. În cazul în care nu există o specificare explicită a unei date de valabilitate, ofertele Sc Marvicon Srl  sunt valabile timp de 14 zile.
 3. Acceptarea ofertei de către client va fi supusă confirmării de către transportator. Cu toate acestea Sc Marvicon SRL poate decide să nu emită confirmarea comenzii menționate anterior, fără ca acest lucru să contravină clauzelor prevăzute în Condițiile Generale.
 4. 4.Fiecare acord încheiat în conformitate cu condițiile generale va fi stabilit într-un conosament de livrare. Absența, neregularitatea sau pierderea acestui conosament nu afectează nici existența, nici valabilitatea acordului.

 

IV.Obiectul

 1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de transport marfă, de către transportator pentru expeditor/destinatar, cu respectarea clauzelor inserate în contract.
 2. Încărcarea / descărcarea sau depozitarea mărfurile care urmează să fie transportate și sigilarea camionului este responsabilitatea exclusivă a expeditorului, a destinatarului și / sau a clientului, fiind exclusă răspunderea SC Marvicon SRL.
 3. SC Marvicon SRL va transporta marfa pe baza documentelor in care sunt specificate toate detaliile marfii, detalii care vor aparea la rubrica  ”Continut”.
 4. Sc Marvicon SRL  acționează în nume propriu, dar pe baza instrucțiunilor și pe cheltuiala Clientului în ceea ce privește transportul marfurilor.

 

 

V.Obligațiile Sc Marvicon SRL 

1.Sc Marvicon Srl  se angajează să transporte bunurile de la locul de încărcare convenit la locul de descărcare agreat și invers în momentul și în modul stabilit în acord.

2.Sc Marvicon Srl  va utiliza vehicule adecvate pentru transportul Bunurilor și se angajează să livreze Bunurile la destinație așa cum este stipulat în Contract, în termenul convenit, în starea externă în care a primit Bunurile.

3.Greutatea specificată de Expeditor nu este confirmată de Sc Marvicon  și nu constituie probe împotriva lui Sc Marvicon Srl , cu excepția cazului în care verificarea prevăzută la art. 8 par.3 C.M.R. a avut loc și este prezentată în conosament.

 

 

VI.Obligațiile clientului:

1.Clientul se angajează, înainte de întocmirea acordului, să transmită Sc Marvicon Srl  toate informațiile utile și necesare referitoare la mărfurile care urmează să fie transportate.Informațiile care trebuie furnizate de Client trebuie să includă cel puțin: tipul de Bunuri / marfă, statutul vamal, locul de încărcare, locul de descărcare, descrierea naturii mărfurilor, metoda de aranjare, greutatea, numărul de colete și data la care mărfurile trebuie livrate.

În cazul unui transport ADR, Clientul trebuie să se asigure că toate documentele ADR necesare sunt înmânate către Sc Marvicon Srl .

 1. Clientul este pe deplin responsabil pentru accesul fără obstacole și în siguranță al Sc Marvicon Srl  la locul de încărcare și descărcare, indiferent dacă Clientul este, de asemenea, expeditorul sau destinatarul. Sc Marvicon Srl  nu este obligat să efectueze o investigație prealabilă a stării locului de încărcare sau descărcare. Clientul garantează că locul de încărcare și descărcare este sigur și ușor de accesat și de condus.
 2. Clientul va face ca Bunurile să fie transportate la dispoziția Sc Marvicon Srl  la locul și ora de încărcare convenite. Expeditorul este în mod exclusiv responsabil să furnizeze Bunurilor materialele de ambalaj corecte și acceptabile din punct de vedere profesional, precum și punctele de ridicare, ridicare, cricare și securizare care sunt suficient de puternice pentru ca transportul să fie executat
 3. Sc Marvicon Srl  nu își asumă niciodată obligația de a descărca, încărca sau depozita bunurile, nici de a oferi asistență în acest sens. Cu toate acestea, orice asistență poate fi asigurată de un distribuitor sau de un subcontractant al companiei Sc Marvicon Srl , o astfel de asistență va avea loc pe deplin sub autoritatea și sub supravegherea expeditorului sau a destinatarului
 4. În cazul în care trebuie acordată o garanție în cadrul executării Contractului în favoarea oricărei terțe părți, aceasta va fi efectuată de Client, la riscul și pe cheltuiala sa.
 5. Persoana desemataa de Sc Marvicon Srl  nu poate accepta nici o instrucțiune sau notificare care leagă Sc Marvicon Srl  în afara limitelor prevăzute cu privire la:
 • valoarea Bunurilor care trebuie să servească drept referință în cazul pierderii totale sau parțiale sau a daunelor;
 • datele de livrare;
 • instrucțiunile de plată în numerar;
 • o valoare specială sau un interes special pentru livrare.

 

Agenții Sc Marvicon Srl  nu sunt împuterniciți să accepte instrucțiunile sau declarațiile care leagă Sc Marvicon Srl  în ceea ce privește bunurile sau mărfurile periculoase care fac obiectul unor reglementări speciale.

 

VII.Starea bunurilor care urmează să fie transportate:

 1. Mărfurile care urmează să fie transportate sunt primite în starea în care se găsesc. Sc Marvicon Srl  este obligat să inspecteze Bunurile pentru defecte vizibile în starea externă a acestora. Sc Marvicon Srl  nu are nici o responsabilitate în ceea ce privește condiția internă și neconformitatea ascunsă a mărfurilor care urmează să fie transportate, chiar dacă contravaloarea este prevăzută în contractul de transport al clientului.
 2. În cazul refuzului mărfii de către expeditor, prețul de transport va continua să fie datorat în întregime.
 3. În cazul în care mărfurile sunt ambalate în cutii, baloturi, butoaie sau în ambalaje transparente, acestea vor fi preluate de sc Marvicon Srl  fără a fi verificate conținutul și starea Bunurilor. În acest caz, clauza "Continut" se va aplica automat.
 4. În cazul supraîncărcării vehiculului Sc Marvicon Srl  (pe axe sau pe greutatea totală) cauzată de încărcarea și / sau depozitarea necorespunzătoare a Bunurilor care urmează să fie transportate sau de depășirea greutății totale, Clientul va rambursa Sc Marvicon Srl toate pierderile economice rezultate din acestea (inclusiv amenzi pentru supraîncărcare) și / sau deteriorarea vehiculului.

 

VIII.Timpul de livrare 

Sc Marvicon Srl  va prelua bunurile de la locul de încărcare și le va livra la locul de descărcare în termenele de livrare specificate în acord, în conformitate cu prevederile relevante ale Convenției CMR.

 

IX. Prețul pentru transportul de marfă

1. Calculul prețului pentru transportul de marfă

Prețul transportului de marfă este stabilit în contract fără a include TVA.

Prețul transportului de marfă include o oră de încărcare și o oră de descărcare în cazul încărcăturilor parțiale (LTL). 

Prețul transportului de marfă include 2 ore de încărcare și 2 ore de descărcare în cazul încărcării maxime (FTL).

 

Dacă încărcarea sau descărcarea depășește aceste ore, Clientul datorează un supliment lui Sc Marvicon Srl  pentru aceste ore suplimentare sau ore de așteptare (ore de așteptare). Orarul de așteptare este taxat la o rată de 11,25 EUR pe tranșă inițiată de 15 minute. Timpul de așteptare poate fi dovedit prin toate mijloacele juridice și înregistrarea timpului, cum ar fi, printre altele, datele GPS, tahograful, datele de la bord.

 

 Sub rezerva dispozițiilor contrare din acord, prețul transportului de marfă include doar transporturile care sunt executate în timpul săptămânii normale de lucru. Un supliment, așa cum este stipulat în Contract, este taxat pentru efectuarea în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.

 

2.Domeniul de aplicare al prețului de transport de marfă

Prețul pentru transportul de marfă include asigurarea prevăzută în conformitate cu prevederile Convenției CMR, dar nu include costurile pentru taxele portuare, chei, alte costuri ale terților și toate celelalte cheltuieli, impozite, taxe, impozite sau taxe - inclusiv dar nu se limitează la taxa de mediu și la taxă - care este revendicată de orice guvern sau altă autoritate publică în legătură cu executarea acordului, chiar și în cazul în care aceste costuri nu erau încă cunoscute sau aplicabile la momentul încheierii acordului .

 

3.Ajustarea prețului pentru transportul de marfă.

În eventualitatea majorării prețurilor la carburant se va efectua și ajustarea prețurilor în raport de aceste majorări.

Aceste ajustări ale prețurilor sunt aplicate automat acordurilor existente și sunt facturate în plus și în plus față de prețul inițial de transport de marfă.

 

4. Timp de așteptare la Locul de încărcare și / sau descărcare

Dacă Sc Marvicon Srl  se confruntă cu ore suplimentare de așteptare la locul de încărcare și / sau descărcare, în plus față de timpul prevăzut la articolul IX.1, din cauza unor circumstanțe care nu-i pot fi atribuite, aceste ore de așteptare vor fi percepute Clientului în întregime, în modul stabilit la punctul IX.1.

 

"Circumstanțele care nu pot fi atribuite societății sc Marvicon Srl " înseamnă printre altele:

 • controale vamale;
 • lipsă sau eroare detalii de rezervare;
 • timpul de așteptare din cauza indisponibilității Bunurilor;
 • timpul de așteptare ca rezultat al inspecției Bunurilor și / sau determinării  eventualelor daune;
 • timpul de așteptare datorat traficului de la locul de încărcare și / sau descărcare

Toate costurile aferente sunt efectuate pe cheltuiala Clientului.

 

5. Anulare

În cazul anulării unilaterale a Contractului de către Client, Clientul va datora în mod legal compensația stabilită în cele ce urmează, fără citație prealabilă și fără intervenție judiciară prealabilă:

 • În cazul anulării până la o zi înainte de efectuarea acordului: 75% din prețul de marfă datorată;
 • În cazul anulării acordului în ziua efectuării: 100% din prețul de transport este datorat.

 

Taxele menționate anterior se datorează fără a aduce atingere dreptului Sc Marvicon Srl  de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit, în cazul în care această pierdere este mai mare decât această compensație fixă. Sc Marvicon Srl  poate decide să nu perceapă o astfel de taxă dacă un Contract anulat de Client este înlocuit cu un nou Acord echivalent, sub rezerva acordului scris al companiei Sc Marvicon Srl .

 

X.Condiții și modalități de plată

 1. Clientul este obligat să plătească Prețul pentru transportul de marfă, chiar dacă îi cere Sc Marvicon Srl  să o colecteze de la destinatar.
 2. Sub rezerva unui acord scris contrar, toate facturile Sc Marvicon Srl  sunt plătite în numerar în în termen de 30 de zile de la data facturii.
  Suma facturii este plătibilă net.
 3. În cazul în care Clientul nu prezintă observații, reclamații sau alte obiecțiuni în termen de 10 zile calendaristice de la data facturării, se consideră că factura a fost acceptată de către Client irevocabil și fără rezerve. Plângerile exprimate de client 10 zile calendaristice sau mai târziu după data facturii nu sunt admise.
 4. Părțile sunt de acord în mod explicit că toate acordurile dintre ele constituie un întreg și că toate Bunurile care urmează să fie transportate pe care Clientul le încredințează sau le va încredința sc Marvicon Srl  va servi ca garanție pentru plata creanțelor pe care Sc Marvicon Srl  le are asupra Clientului. În acest scop, Sc Marvicon Srl  este îndreptățită să își exercite dreptul de reținere pentru mărfurile care urmează să fie transportate.
 1. În cazul neplății la data scadenței facturii:
 • suma sau soldul care urmează să fie plătit va fi datorat în mod legal fără notificare de neplată;
 • orice întârziere în plată va fi legală, fără a fi necesară notificarea neîndeplinirii obligațiilor,determină aplicarea unei dobânzi de întârziere de 1% pe lună începută la data scadenței, care se percepe lunar și legal, imediat și fără cerere;
 • orice întârziere în plată va da, de asemenea, în mod legal și fără notificare de neplată la o compensație fixă de 10% din soldul care urmează să fie plătit, cu un minim de 65 de euro

Mai mult, în acest caz, toate facilitățile de plată acordate Clientului vor fi anulate și toate celelalte creanțe neachitate, facturile, deja emise sau scadente, vor deveni imediat scadente și exigibile.

 1. Clientul nu are dreptul de a compensa sumele, costurile și / sau facturile pe care Sc Marvicon Srl  le-ar datora Clientului, în raport cu Prețul de Transport și cu facturile emise de sc Marvicon Srl, cu excepția cazului în care are în prealabil consimțământul prealabil scris al companiei Sc Marvicon Srl 

 

XI.Încetarea contractului

 1. Circumstanțele care justifică încetarea imediată a unui contract de către Sc Marvicon Srl :

Sc Marvicon Srl , are dreptul să rezilieze legal orice contract cu Clientul imediat, fără notificare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor și fără consimțământul judiciar prealabil dacă apare una dintre următoarele situații:

 • moartea clientului,
 • cererea sau revendicarea falimentului, numirea unui administrator temporar sau a unei persoane cu funcții de răspundere judiciară, declarația de incompetență sau orice statut sau procedură echivalentă, lichidarea Clientului,
 • orice altă formă de concordanță a creditorilor cu privire la Client,
 • orice altă indicație privind incapacitatea aparentă a Clientului.

Clientul sau succesorii săi legali vor primi o notificare scrisă cu privire la o astfel de reziliere fără ca Clientul să aibă dreptul să solicite orice compensație de la sc Marvicon Srl  în acest sens.

 

 1. Rezilierea din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale

În cazul în care clientul nu își respectă obligațiile din  Contract , sc Marvicon Srl  are dreptul să rezilieze imediat și fără altă notificare de neplată acordul sau un anumit transfer de transport. Sc Marvicon Srl  va da clientului notificarea scrisă că utilizează această posibilitate. Toate costurile legate de această reziliere vor fi suportate de Clientul neperformant, fără ca acesta din urmă să aibă dreptul de a solicita despăgubiri.

 

 

 1. Remunerație fixă

Dacă sc Marvicon Srl  reziliază Contractul din cauza unei neîndepliniri contractuale a Clientului, Sc Marvicon Srl  are dreptul în mod automat, fără a fi necesară notificarea neîndeplinirii obligațiilor, la o compensație fixă de 15% din pretul pentru transportul de marfă, sub rezerva dreptului la o compensație mai mare cu condiția ca Sc Marvicon Srl  să prezinte dovada unor daune reale mai mari.

 

 

 

XII.       Răspunderea contractuală

 

 1. Răspunderea Clientului

 Clientul este singurul responsabil pentru îndeplinirea corectă, la timp și pe deplin a obligațiilor care îi revin în temeiul Acordului și al legislației și reglementărilor aplicabile, atât în ​​ceea ce privește Sc Marvicon Srl  cât și față de terți. 

Clientul va compensa pe deplin daunele depline, pierderea profitului și toate celelalte consecințe negative, previzibile sau neprevăzute, pe care Sc Marvicon Srl  sau terțe persoane suferă sau le întâlnesc și care se bazează direct sau indirect pe erori, întârzieri și alte încălcări contractuale care pot fi atribuite Clientului. 

Clientul protejează Sc Marvicon Srl  împotriva tuturor consecințelor directe și indirecte în cazul în care Bunurile sau transportul Bunurilor cauzează daune terților sau Sc Marvicon Srl  sau persoanelor numite. Clientul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate de acesta. Astfel, el va fi pe deplin răspunzător dacă, din cauza incorectitudinii sau incompletenței informațiilor furnizate de acesta, au fost cauzate prejudicii Bunurilor, sc Marvicon Srl  sau terților, inclusiv eventualele amenzi. Clientul este obligat să protejeze sc Marvicon Srl  împotriva tuturor consecințelor daunelor cauzate de inexactitatea sau incompletența informațiilor furnizate de acesta.

 

Clientul garantează Sc Marvicon Srl  împotriva tuturor cererilor de despăgubire ale terților pentru compensarea daunelor care ar fi fost cauzate terților de Bunul (Bunurile) sau de transportul Bunurilor, în cazul în care Clientul a comis o încălcare contractuală sau un alt neajuns în acest respect.

 

 1. Răspunderea  Sc Marvicon Srl 

Răspunderea, atât în natură, cât și în ceea ce privește domeniul de aplicare, a Sc Marvicon Srl  cu privire la deteriorarea mărfurilor este strict limitată la prevederile Convenției CMR, cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit altfel în scris.

 Sc Marvicon Srl  nu este, prin urmare, răspunzător pentru daune sau pierderi alte sau indirecte suferite direct sau indirect de către Client, indiferent de cauza lor sau pentru pierderea unui domeniu de aplicare mai larg decât răspunderea impusă de Convenția CMR.

Sc Marvicon Srl  este eliberat din răspundere în caz de forță majoră, precum și în orice caz de împiedicare sau pierdere provocată direct sau indirect de condițiile meteorologice, dezastre naturale (furtună, ceață, accident vascular cerebral, inundații, gheață etc.), guvern măsuri, revolte, greve, blocări, întreruperi ale traficului, incendiu, explozie, închidere sau întârziere la trecerile de frontieră, întârzieri la stații sau servicii de taxare, defecte neprevăzute ale mijloacelor de transport, furt, vandalism, În orice caz, răspunderea societății Sc Marvicon Srl  este limitată la ceea ce va fi rambursat efectiv și efectiv în cadrul asigurării prevăzute la articolul XIII din prezentele condiții generale.

 

XIII.Asigurare

1. Sc Marvicon Srl  a încheiat o asigurare pentru a-și acoperi răspunderea ca transportator pentru daunele aduse bunurilor încredințate, în conformitate cu prevederile Convenției CMR.

2.Certificatul de asigurare va fi prezentat la prima solicitare a Clientului. Acest certificat va conține informații generale referitoare la polița de asigurare a terților, emisă de Sc Marvicon Srl .

3.Excedentul și riscurile neacoperite sunt, în toate cazurile, pe cheltuiala Clientului. Sc Marvicon Srl  exclude explicit răspunderea pentru orice pierdere care depășește suma plătită de asigurare.

 

XIV.Legea aplicabilă și instanța competentă

 1. Aceste Condiții Generale și toate Contractele între Părți sunt reglementate exclusiv de legea română.
 2. Orice contract de transport internațional încheiat între Expeditor ȘI Transportator este supus Convenției CMR și, în subsidiar, dispozițiilor imperative ale legislației naționale ale Transportatorului.
ilie 1140

mesaj de la directorul general

Chiar daca la inceputul anului 2022 am crezut ca am invins pandemia de coronavirus si vom reveni la o viata normala, evenimentele ulterioare ne-au demonstrat ca neprevazutul este chiar dupa colt.

Doriți mai multe informații

banner data

O companie puternică, cu cifre puternice

Marvicon crește an de an și suntem mândri de asta! Cifrele puternice arată o companie puternică care este complet pregătită pentru viitor! Rămânem ambițioși, pentru că stând pe loc, mergem înapoi. Marvicon este o companie puternică și, prin urmare, puteți conta întotdeauna pe noi!

Doriți mai multe informații

We are Marvicon

Suntem Marvicon! Încântat de cunoștință!

Începând cu 2015, Marvicon transportă mărfuri în deplină siguranță pe piața europeană.

Doriți mai multe informații

Premiu

Suntem mândri!

În fiecare an în Noiembrie, revista românească de transport Ziua Cargo organizează evenimentul ,,Compania Română de Transport a Anului”. În această seară de gală, Ziua Cargo premiază diverse companii de transport. Pe lângă premiul  principal al companiei de transport din anul 2019, au fost acordate și alte premii.

Doriți mai multe informații

2019 11 13 14 TEG Translog event 461

Translog Connect Congress

Pe 18 și 19 noiembrie 2019, Marvicon a participat la Congresul TRANSLOG Connect. Congresul TRANSLOG Connect este liderul pe piață de afaceri B2B intersindustrial și eveniment de parteneriat pentru profesioniști în transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare din regiunea Europei Centrale de Est care are loc anual în noiembrie,...

Doriți mai multe informații

DSC09177

Management orientat cãtre client si personal

O companie relativ nouã pe piata româneascã, Marvicon, înfiintatã în 2015, a ajuns anul trecut la o cifrã de afaceri de peste 12 milioane de euro, care a adus-o în top 100 de companii de transport din România.

Doriți mai multe informații

Printscreen Marvicon groei2

MARVICON continua cresterea în 2019

Citiți întregul articol la pagina 11 din revista Ziarul Financiar. http://edition.pagesuite.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=91d8f51a-7723-4c77-8410-8bb05b836d45

Doriți mai multe informații

Marvicon driving to future

Marvicon transporta direct în viitor

Marvicon transporta direct în viitor. Aceste cifre arată că firma noastră a crescut de-a lungul anilor, ceea ce ne motivează și mai mult să facem transport de mărfuri!

Doriți mai multe informații

Marvicon nr 0048 IMG 0390

Camioanele noastre in jurul lumii

Camioanele MARVICON călătoresc în întreaga lume. Șoferii noștri fac adesea fotografii ale camionului lor în locatii frumoase. Uitați-vă la aceste imagini pentru a urmări aventurile camioanelor și a șoferilor noștri!

Doriți mai multe informații

Marvicon website 1200x801

Merry Christmas and Happy 2019

We want to thank everyone for the collaboration this year and hopefully we will meet again next year! Enjoy being together with your family.Best Wishes from everyone of Marvicon

Doriți mai multe informații

Schermafbeelding 2018 07 12 om 13.09.21

Volume substantiale si tarife mai bune in transportul containerizat

Compania belgiana BE-Trans, care se ocupa preponderent de transport containerizat, a infiintat in 2015 la Oradea firma Marvicon, implicata in acelasi domeniu de activitate - unde volumele sunt in continuare mari, iar tarifele, decente - dar care are si planuri proprii de dezvoltare pe segmente de transport ce se bucura...

Doriți mai multe informații

Marvicon beeld ISO

Marvicon is ISO certificated

Doriți mai multe informații

Marvicon Truck

Flota de camioane Marvicon se extinde

Incepand cu luna Martie, doua camioane pentru transportul de marfuri usoare si voluminoase, vor fi adaugate flotei Marvicon. Atat camionul, cat si semiremorca sunt dotate cu rampa lift la spate si au capacitatea de transport a unui volum de marfuri de aproximativ 108m³.

Doriți mai multe informații

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne