Conditii generale transport containere


Condiții generale pentru transportul containerelor


I.În prezentul contract următorii termeni vor fi definiți și interpretați astfel

 1. Transportator : Sc Marvicon Srl
 2. Client: partea care îl însarcineaza pe Sc Marvicon Srl cu transportul containerului (lor) în cadrul acordului.
 3. Container(e): acestea sunt fie containere goale, fie containere pline încărcate cu bunuri.
 4. Marfa: mărfurile încărcate de un terț în container (containerele).
 5. Expeditor: partea la sediul căreia Sc Marvicon Srl încarcă containerul(e). Expeditorul este considerat același cu Clientul, cu excepția cazului în care Expeditorul specifică altfel.
 6. Destinatar: partea la care Sc Marvicon Srl trebuie să livreze containerul (e).
 7. Terminal: un punct de încărcare, descărcare sau transbordare conectat la o rută de cale ferată, rutieră, aeriană sau de transport, în cazul în care Containerul (containerele) trebuie să fie recepționate sau livrate de Sc Marvicon Srl .
 8. Depozit: locul de colectare pentru containerele goale, în cazul în care Sc Marvicon Srl este ridică și / sau livrează containerul (e) în cadrul acordului.
 9. Locul de încărcare: Terminal sau Depozit unde Sc Marvicon Srl trebuie să încarce Containerul și / sau Bunurile. Acest loc trebuie notificat exact și corect de către Client, chiar dacă el nu este el însuși destinatar.
 10. Locul de descărcare: Terminal sau Depozit unde Sc Marvicon Srl trebuie să livreze containerul (containerele) și / sau în cazul în care mărfurile încărcate în container trebuie să fie descărcate de o terță parte. Clientul trebuie să precizeze precis și corect locul, chiar dacă el nu este el însuși destinatar.
 11. Tariful pentru transportul de marfă: taxa aferentă transportului calculată pe baza informațiilor inițiale primite de la Client. Prețul este prevăzut la articolul X din prezentele condiții generale.
 12. Ofertă: documentul prin care Sc Marvicon Srl stabilește propunerea sa și condițiile speciale pentru transportul containerelor.
 13. Confirmarea comenzii: documentul Sc Marvicon Srl care confirmă oferta acceptată de client.
 14. Contractul (ele): contractul (ele) între Sc Marvicon Srl și client cu privire la transportul rutier al containerului (lor) de către Sc Marvicon Srl.
 15. Convenția CMR: Convenția privind contractul de transport rutier internațional de mărfuri din 19 mai 1956 și protocoalele suplimentare.

II.Aplicabilitatea condițiilor generale

 1. Cererile, ofertele, alocarea transporturilor, confirmările comenzilor, acordurile dintre părți, facturile și alte documente emise de Sc Marvicon Srl se supun acestor condiții generale.
 2. Prin simplul fapt al cererii sale clientul acceptă condițiile generale.
 3. Nulitatea sau inaplicabilitatea uneia dintre clauzele acestor Condiții Generale nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze.
 4. Orice dispoziţie contrară prezentelor Condiţii generale, prevăzută eventual în condiţiile comerciale ale Expeditorului, este considerată nulă şi neavenită.

III.Realizarea Acordului între părți

 1. Orice contract de transport este considerat încheiat în momentul în care Clientul acceptă oferta transportatorului în scris.
 2. Ofertele emise de Sc Marvicon Srl sunt valabile pe durata specificată în mod expres. În cazul în care nu există o specificare explicită a unei date de valabilitate, ofertele Sc Marvicon Srl sunt valabile timp de 14 zile.
 3. Acceptarea ofertei de către client va fi supusă confirmării de către transportator. Cu toate acestea Sc Marvicon SRL poate decide să nu emită confirmarea comenzii menționate anterior, fără ca acest lucru să contravină clauzelor prevăzute în Condițiile Generale.
 4. Fiecare acord încheiat în conformitate cu condițiile generale va fi stabilit într-un conosament de livrare. Absența, neregularitatea sau pierderea acestui conosament nu afectează nici existența, nici valabilitatea acordului.

IV.Obiectul

 1. Obiectul prezentului contract constă în prestarea serviciilor de transport marfă, de către transportator pentru expeditor/destinatar, cu respectarea clauzelor inserate în contract.
 2. Încărcarea / descărcarea sau depozitarea mărfurile care urmează să fie transportate și sigilarea containerului este responsabilitatea exclusivă a expeditorului, a destinatarului și / sau a clientului, fiind exclusă răspunderea SC Marvicon SRL.
 3. SC Marvicon SRL va transporta containerul pe baza unei FCL sau a unei declarații ”Să CUPRINDĂ”
 4. Sc Marvicon SRL acționează în nume propriu, dar pe baza instrucțiunilor și pe cheltuiala Clientului în ceea ce privește transportul containerului (lor).

V.Obligațiile Sc Marvicon Srl

 1. Sc Marvicon Srl se angajează să primească containerul (containerele) și / sau bunurile care urmează să fie încărcate de o terță parte și să fie transportate de către Sc Marvicon SRL la locul de încărcare, în momentul și în modul stabilit în acord.
 2. Sc Marvicon Srl va folosi vehicule adecvate pentru transportul containerelor specificate și se obligă să livreze containerul (containerele) la destinația prevăzută în contract, în termenul convenit, în starea externă în care a primit containerul (le ).
 3. Sc Marvicon Srl nu este în niciun caz obligat să inspecteze interiorul containerul (lor) și, cu siguranță, nu pentru neconformități ascunse (cum ar fi în ceea ce privește prezența sau absența mirosurilor în containere). Sc Marvicon Srl nu are dreptul să inspecteze conținutul, expedierea (mărfurile care urmează să fie transportate) și starea internă a containerului (lor).
 4. Dacă destinatarul sau expeditorul refuză containerul din orice motiv, prețul transportului va rămâne datorat.

VI.Obligațiile clientului

 1. Clientul se angajează, înainte de întocmirea acordului, să transmită Sc Marvicon Srl toate informațiile utile și necesare cu privire la transportul containerului sau a containerelor care urmează a fi executate și Bunurile care urmează să fie încărcate sau descărcate tert. Informațiile care trebuie furnizate de către Client trebuie să includă cel puțin: tipul containerului și statutul vamal, numărul de sigiliu, chei, terminal sau depozit, descrierea naturii mărfii, greutatea, numărul de colete, data la care containerul trebuie returnat. În cazul unui transport ADR, Clientul trebuie să se asigure că toate documentele ADR necesare sunt înmânate către Sc Marvicon Srl .
 2. Clientul este pe deplin responsabil pentru accesul fără obstacole și în siguranță al Sc Marvicon Srl la locul de încărcare și descărcare, indiferent dacă Clientul este, de asemenea, expeditorul sau destinatarul. Sc Marvicon Srl nu este obligat să efectueze o investigație prealabilă a stării locului de încărcare sau descărcare. Clientul garantează că locul de încărcare și descărcare este sigur și ușor de accesat și de condus.
 3. Clientul va pune containerul (e) la dispoziția transportatorului Sc Marvicon Srl la locul de încărcare convenit și la timpul prestabilit.
 4. Expeditorul trebuie să inspecteze cu atenție Containerele înainte de transport, atât în ceea ce privește starea exterioară, cât și cea internă. Este responsabilitatea expeditorului ca recipientul sau recipientele să fie înmânate către Sc Marvicon Srl complet curate și fără miros. Expeditorul poartă răspunderea privind capacitatea containerului și starea internă a acestuia.
 5. Sc Marvicon Srl nu își asumă niciodată obligația de a descărca, încărca sau depozita Containerele sau de a oferi asistență în acest sens. Dacă este oferită asistență, acest lucru va fi efectuat de un agent sau subcontractant al companiei Sc Marvicon Srl și această asistență va fi pe deplin sub autoritatea și sub supravegherea Expeditorului sau a destinatarului.
 6. În cazul în care trebuie acordată o garanție în cadrul executării Contractului în favoarea oricărei terțe părți, aceasta va fi efectuată de Client, la riscul și pe cheltuiala sa.
 7. Agenții Sc Marvicon Srl nu pot accepta instrucțiuni sau declarații care să lege Sc Marvicon Srl în afara limitelor prevăzute cu privire la:
 • valoarea containerului sau a containerelor care trebuie să servească drept referință în cazul pierderii totale sau parțiale sau a deteriorării
 • datele de livrare
 • instrucțiunile de plată în numerar
 • o valoare specială sau un interes special pentru livrare

Agenții Sc Marvicon Srl nu sunt împuterniciți să accepte instrucțiunile sau declarațiile care leagă Sc Marvicon Srl în ceea ce privește bunurile sau mărfurile periculoase care fac obiectul unor reglementări speciale.

VII. Starea containerului (lor)

 1. Terminalul și / sau depozitul vor prezenta containerul în conformitate cu acordurile rezervate ale Expeditorului. Sc Marvicon Srl nu poate fi tras la răspundere în nici un fel dacă containerul nu este în conformitate.
 2. Containerul va fi primit la Terminal sau la Depozit în situația în care se găsește. Sc Marvicon Srl trebuie doar să inspecteze containerul pentru defecte vizibile în stare externă, de la sol într-o poziție în picioare și fără a intra în container. Starea externă a containerului reprezintă starea exterioară a recipientului gol sau a containerului încărcat și sigilat. Sc Marvicon SRL nu are nici o responsabilitate în ceea ce privește condiția internă sau în ceea ce privește neconformitatea ascunsă a containerului (containerelor), chiar dacă contravaloarea este prevăzută în contractul de transport al clientului. De asemenea, Sc Marvicon Srl nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele defecțiuni ale containerului care sunt observate numai la încărcarea sau descărcarea containerului.
 3. În caz de refuz al containerului de către Expeditor sau de către destinatar, prețul de marfă va fi în continuare datorat în întregime. În cazul în care Expeditorul obligă Sc Marvicon Stl să ridice un alt Container, prețul de marfă pentru această suplimentare va fi datorat în întregime.
 4. Destinatarul sau terțul său împuternicit se asigură că, după descărcare, recipientul este curățat și nu conține toate etichetele și materialele de depozitare. Sc Marvicon Srl nu este răspunzătoare pentru costurile de curățare. Deconectarea la costurile de curățare este întotdeauna în numele și pe cheltuiala Clientului.
 5. Sc Marvicon Srl nu poate fi tras la răspundere pentru influențele meteorologice asupra containerului, cum ar fi nivelurile de condens și umiditate.

VIII. Conținutul containerelor

 1. Containerele prezentate la Sc Marvicon Srl în stare încărcată vor fi recepționate fără a fi verificate mărfurile care urmează să fie transportate în ceea ce privește conținutul, cantitatea, greutatea și starea lor. La încărcarea containerului, expeditorul sau terța parte desemnată este responsabil pentru închiderea și sigilarea containerului. Cu excepția cazului în care în acord este stipulat în mod expres altfel în contract, destinatarul sau reprezentantul acestuia este responsabil pentru ruperea sigiliului și deschiderea containerului.
 2. În cazul supraîncărcării vehiculului Sc Marvicon Srl (pe axe sau pe greutatea totală) cauzate de o slabă depozitare în container sau de depășirea greutății totale, Clientul va rambursa Sc Marvicon Srl toate pierderile economice care decurg din acestea (inclusiv penalități pentru supraîncărcare) și / sau daune ale vehiculului.

IX. Date de livrare

 1. Sc Marvicon Srl va livra containerul (containerele) la locul de descărcare în timpul de livrare indicat în acord, în conformitate cu prevederile relevante ale Convenției CMR.

X.Prețul transportului de marfă

 1. Calculul prețului pentru transportul de marfă. Prețul de transport pentru marfă este stabilit în contract fără TVA. Prețul de transport include 1 oră de așteptare, 2 ore de încărcare și 2 ore de descărcare. Dacă încărcarea sau descărcarea depășește 2 ore, Clientul va datora Sc Marvicon Srl un supliment pentru aceste ore suplimentare de așteptare. Timpul de așteptare este calculat pentru fiecare tranșă de 15 minute, care a început cu o rată de 11,25 euro pentru o tranșă de 15 minute care a început. Timpul de așteptare poate fi dovedit prin toate căile de atac și înregistrarea timpului, cum ar fi, GPS-ul, tahograful. Sub rezerva dispozițiilor contrare din acord, prețul transportului de marfă include doar transporturile care sunt executate în timpul săptămânii normale de lucru. Un supliment, așa cum este stipulat în Contract, este taxat pentru efectuarea în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale.
 2. Domeniul de aplicare al prețului pentru transportul de marfă. Prețul pentru transportul de marfă include asigurarea prevăzută în conformitate cu prevederile Convenției CMR, dar nu include costurile pentru taxele portuare, chei, alte costuri ale terților și toate celelalte cheltuieli, impozite, taxe, impozite sau taxe - inclusiv dar nu se limitează la taxa de mediu și la taxă - care este revendicată de orice guvern sau altă autoritate publică în legătură cu executarea acordului, chiar și în cazul în care aceste costuri nu erau încă cunoscute sau aplicabile la momentul încheierii acordului .
 3. Ajustarea prețului pentru transportul de marfă. În eventualitatea majorării prețurilor la carburant se va efectua și ajustarea prețurilor în raport de aceste majorări. Aceste ajustări ale prețurilor sunt aplicate automat acordurilor existente și sunt facturate în plus și în plus față de prețul inițial de transport de marfă.
 4. Ore de așteptare la Depozit sau Terminal. Dacă Sc Marvicon Srl se confruntă cu ore suplimentare de așteptare la Terminal și / sau Depozit, în plus față de timpul prevăzut la articolul X.1, din cauza unor circumstanțe care nu pot fi atribuite Sc Marvicon Srl , aceste ore de așteptare vor fi facturate Clientului în întregime, în modul descris la punctul X.1. "Circumstanțele care nu pot fi atribuite societății Sc Marvicon Srl " înseamnă printre altele:
 • inspecția IVK sau scanarea containerelor de către vamă,
 • lipsă sau eroare detalii de rezervare,
 • timpul de așteptare ca rezultat al containerelor care nu sunt scutite,
 • nedisponibilitatea containerului,
 • timpul de așteptare ca rezultat al inspecției containerului și / sau
 • determinarea oricărei pierderi,
 • timpul de așteptare pentru conectarea și reglarea reefer-urilor etc.
 • timpul de așteptare datorat traficului la Depot sau Terminal Toate costurile aferente sunt efectuate pe cheltuiala Clientului.

5. Anulare: În cazul anulării unilaterale a Contractului de către Client, Clientul va datora în mod legal compensația stabilită în cele ce urmează, fără citație prealabilă și fără intervenție judiciară prealabilă: ü În cazul anulării până la o zi înainte de efectuarea acordului: 75% din prețul de marfă este datorată; ü În cazul anulării acordului în ziua efectuării: 100% din prețul de transport este datorat. Taxele menționate anterior se datorează fără a aduce atingere dreptului Sc Marvicon Srl de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit, în cazul în care această pierdere este mai mare decât această compensație fixă. Sc Marvicon Srl poate decide să nu perceapă o astfel de taxă dacă un Contract anulat de Client este înlocuit cu un nou Acord echivalent, sub rezerva acordului scris al companiei Sc Marvicon Srl .

XI.Condiții și modalități de plată

 1. Clientul este obligat să plătească Prețul pentru transportul de marfă, chiar dacă îi cere Sc Marvicon Srl să o colecteze de la destinatar.
 2. Sub rezerva unui acord scris contrar, toate facturile Sc Marvicon Srl sunt plătite în numerar în termen de 30 de zile de la data facturii. Suma facturii este plătibilă net.
 3. În cazul în care Clientul, în termen de 10 zile calendaristice de la data facturii, nu prezintă observații, plângeri sau obiecții detaliate și justificate, se consideră că Clientul a acceptat irevocabil factura fără rezerve. Plângerile exprimate de client cu 10 zile calendaristice sau mai târziu după data facturii nu vor fi luate în considerare.
 4. Părțile sunt de acord în mod explicit că toate acordurile dintre ele formează un întreg și că toate Containerele și Bunurile care urmează să fie transportate, pe care Clientul le încredințează sau le va încredința Sc Marvicon Srl , servesc ca garanție pentru plata creanțelor Sc Marvicon Srl pe Client. În acest scop, Sc Marvicon Srl este îndreptățită să își exercite dreptul de reținere în ceea ce privește containerul (containerele) și bunurile care urmează să fie transportate.
 5. În cazul neplății la data scadenței facturii: ü suma sau soldul care urmează să fie plătit va fi datorat în mod legal fără notificare de neplată; ü orice întârziere în plată va fi legală, fără a fi necesară notificarea neîndeplinirii obligațiilor,determină aplicarea unei dobânzi de întârziere de 1% pe lună începută la data scadenței, care se percepe lunar și legal, imediat și fără cerere; ü orice întârziere în plată va da, de asemenea, în mod legal și fără notificare de neplată la o compensație fixă de 10% din soldul care urmează să fie plătit, cu un minim de 65 de euro Mai mult, în acest caz, toate facilitățile de plată acordate Clientului vor fi anulate și toate celelalte creanțe neachitate, facturile, deja emise sau scadente, vor deveni imediat scadente și exigibile.
 6. Clientul nu are dreptul să cedeze sumele, costurile și / sau facturile pe care le datorează în baza Prețului de transport și a facturilor emise de Sc Marvicon Srl , cu excepția cazului în care acesta are consimțământul scris explicit prealabil al companiei Sc Marvicon Srl .

XII. Încetarea contractului

 1. Circumstanțele care justifică încetarea imediată a unui contract de către Sc Marvicon Srl : Sc Marvicon Srl are dreptul să rezilieze legal orice contract cu Clientul imediat, fără notificare prealabilă a neîndeplinirii obligațiilor și fără consimțământul judiciar prealabil dacă apare una dintre următoarele situații:
 • moartea clientului,
 • cererea sau revendicarea falimentului, numirea unui administrator temporar sau a unei persoane cu funcții de răspundere judiciară, declarația de incompetență sau orice statut sau procedură echivalentă, lichidarea Clientului,
 • orice altă formă de concordanță a creditorilor cu privire la Client,
 • orice altă indicație privind incapacitatea aparentă a Clientului. Clientul sau succesorii săi legali vor primi o notificare scrisă cu privire la o astfel de reziliere fără ca Clientul să aibă dreptul să solicite orice compensație de la Sc Marvicon Srl în acest sens.

2. Rezilierea din cauza unor neajunsuri contractuale În cazul în care Clientul nu îndeplineste obligațiile din Contract, Sc Marvicon Srl are dreptul de a pune capăt Acordului sau a unui anumit transfer de transport. Sc Marvicon Srl va informa Clientul în scris dacă utilizează această opțiune. Toate costurile legate de o astfel de reziliere vor fi suportate de Client, fără ca acesta din urmă să poată solicita despăgubiri.

3. Remunerație fixă Dacă Sc Marvicon Srl încheie contractul din cauza unor neajunsuri contractuale ale Clientului, Sc Marvicon Srl în mod legal și fără a fi necesară notificarea neîndeplinirii obligațiilor are dreptul la o compensație fixă de 15% din prețul pentru transportul de marfă, sub rezerva rezervării dreptului la daune mai mari cu condiția ca Sc Marvicon Srl să dovedească o pierdere reală mai mare.

XIII. Răspunderea contractuală

 1. Răspunderea Clientului: Clientul este singurul responsabil pentru îndeplinirea corectă, în timp util și pe deplin a obligațiilor sale în temeiul Contractului și al legislației și reglementărilor aplicabile, atât în ceea ce privește Sc Marvicon Srl , cât și în ceea ce privește terții. Clientul va rambursa pe deplin întreaga pierdere, profitul pierdut și toate celelalte consecințe negative, previzibile sau neprevăzute, pe care Sc Marvicon Srl sau terțe părți le suferă sau cu care se confruntă și care se bazează direct sau indirect pe greșeli, întârzieri și alte neplăți contractuale care pot fi atribuite Clientului. El îi despăgubește pe Sc Marvicon Srl împotriva tuturor consecințelor directe și indirecte dacă containerul (containerele) sau transportul containerului (containerelor) cauzează pierderi terților sau lui Sc Marvicon Srl sau agenților săi. Clientul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor furnizate de acesta. El va fi astfel răspunzător în totalitate în cazul în care informațiile incorecte sau incomplete furnizate de acesta provoacă daune sau pierderi pentru containere, Sc Marvicon Srl sau terțe părți, inclusiv posibile sancțiuni. Clientul este obligat să despăgubească Sc Marvicon Srl împotriva tuturor consecințelor pierderilor cauzate de informațiile incorecte sau incomplete furnizate de acesta. Clientul despăgubește Sc Marvicon Srl împotriva tuturor cererilor de despăgubire ale terților pentru compensarea pierderilor pe care Containerul (Containerele) sau transportul Containerelor le provoacă terților, în cazul în care Clientul a comis un neajuns contractual sau altul.
 2. Răspunderea Sc Marvicon Srl: Răspunderea, atât în natură, cât și în ceea ce privește domeniul de aplicare, a Sc Marvicon Srl cu privire la deteriorarea containerului (lor) este strict limitată la prevederile Convenției CMR, cu excepția cazului în care se prevede în mod explicit altfel în scris. Sc Marvicon Srl nu este, prin urmare, răspunzător pentru daune sau pierderi alte sau indirecte suferite direct sau indirect de către Client, indiferent de cauza lor sau pentru pierderea unui domeniu de aplicare mai larg decât răspunderea impusă de Convenția CMR. Sc Marvicon Srl este eliberat din răspundere în caz de forță majoră, precum și în orice caz de împiedicare sau pierdere provocată direct sau indirect de condițiile meteorologice, dezastre naturale (furtună, ceață, accident vascular cerebral, inundații, gheață etc.), guvern măsuri, revolte, greve, blocări, întreruperi ale traficului, incendiu, explozie, închidere sau întârziere la trecerile de frontieră, întârzieri la stații sau servicii de taxare, defecte neprevăzute ale mijloacelor de transport, furt, vandalism. În orice caz, răspunderea societății Sc Marvicon Srl este limitată la ceea ce va fi rambursat efectiv și efectiv în cadrul asigurării prevăzute la articolul XIV din prezentele condiții generale.

XIV. Asigurare

 1. Sc Marvicon Srl a încheiat o asigurare pentru a-și acoperi răspunderea ca transportator pentru daunele aduse containerului (lor) încredințat, în conformitate cu prevederile Convenției CMR.
 2. Certificatul de asigurare va fi prezentat la prima solicitare a Clientului. Acest certificat va conține informații generale referitoare la polița de asigurare a terților, emisă de Sc Marvicon Srl .
 3. Excedentul și riscurile neacoperite sunt, în toate cazurile, pe cheltuiala Clientului. Sc Marvicon Srl exclude explicit răspunderea pentru orice pierdere care depășește suma plătită de asigurare.

XV.Legea aplicabilă și instanța competentă

 1. Aceste Condiții Generale și toate Contractele între Părți sunt reglementate exclusiv de legea română.
 2. Orice contract de transport internațional încheiat între Expeditor ȘI Transportator este supus Convenției CMR și, în subsidiar, dispozițiilor imperative ale legislației naționale ale Transportatorului.
ilie 1140

mesaj de la directorul general

Chiar daca la inceputul anului 2022 am crezut ca am invins pandemia de coronavirus si vom reveni la o viata normala, evenimentele ulterioare ne-au demonstrat ca neprevazutul este chiar dupa colt.

Doriți mai multe informații

banner data

O companie puternică, cu cifre puternice

Marvicon crește an de an și suntem mândri de asta! Cifrele puternice arată o companie puternică care este complet pregătită pentru viitor! Rămânem ambițioși, pentru că stând pe loc, mergem înapoi. Marvicon este o companie puternică și, prin urmare, puteți conta întotdeauna pe noi!

Doriți mai multe informații

We are Marvicon

Suntem Marvicon! Încântat de cunoștință!

Începând cu 2015, Marvicon transportă mărfuri în deplină siguranță pe piața europeană.

Doriți mai multe informații

Premiu

Suntem mândri!

În fiecare an în Noiembrie, revista românească de transport Ziua Cargo organizează evenimentul ,,Compania Română de Transport a Anului”. În această seară de gală, Ziua Cargo premiază diverse companii de transport. Pe lângă premiul  principal al companiei de transport din anul 2019, au fost acordate și alte premii.

Doriți mai multe informații

2019 11 13 14 TEG Translog event 461

Translog Connect Congress

Pe 18 și 19 noiembrie 2019, Marvicon a participat la Congresul TRANSLOG Connect. Congresul TRANSLOG Connect este liderul pe piață de afaceri B2B intersindustrial și eveniment de parteneriat pentru profesioniști în transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare din regiunea Europei Centrale de Est care are loc anual în noiembrie,...

Doriți mai multe informații

DSC09177

Management orientat cãtre client si personal

O companie relativ nouã pe piata româneascã, Marvicon, înfiintatã în 2015, a ajuns anul trecut la o cifrã de afaceri de peste 12 milioane de euro, care a adus-o în top 100 de companii de transport din România.

Doriți mai multe informații

Printscreen Marvicon groei2

MARVICON continua cresterea în 2019

Citiți întregul articol la pagina 11 din revista Ziarul Financiar. http://edition.pagesuite.com/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=91d8f51a-7723-4c77-8410-8bb05b836d45

Doriți mai multe informații

Marvicon driving to future

Marvicon transporta direct în viitor

Marvicon transporta direct în viitor. Aceste cifre arată că firma noastră a crescut de-a lungul anilor, ceea ce ne motivează și mai mult să facem transport de mărfuri!

Doriți mai multe informații

Marvicon nr 0048 IMG 0390

Camioanele noastre in jurul lumii

Camioanele MARVICON călătoresc în întreaga lume. Șoferii noștri fac adesea fotografii ale camionului lor în locatii frumoase. Uitați-vă la aceste imagini pentru a urmări aventurile camioanelor și a șoferilor noștri!

Doriți mai multe informații

Marvicon website 1200x801

Merry Christmas and Happy 2019

We want to thank everyone for the collaboration this year and hopefully we will meet again next year! Enjoy being together with your family.Best Wishes from everyone of Marvicon

Doriți mai multe informații

Schermafbeelding 2018 07 12 om 13.09.21

Volume substantiale si tarife mai bune in transportul containerizat

Compania belgiana BE-Trans, care se ocupa preponderent de transport containerizat, a infiintat in 2015 la Oradea firma Marvicon, implicata in acelasi domeniu de activitate - unde volumele sunt in continuare mari, iar tarifele, decente - dar care are si planuri proprii de dezvoltare pe segmente de transport ce se bucura...

Doriți mai multe informații

Marvicon beeld ISO

Marvicon is ISO certificated

Doriți mai multe informații

Marvicon Truck

Flota de camioane Marvicon se extinde

Incepand cu luna Martie, doua camioane pentru transportul de marfuri usoare si voluminoase, vor fi adaugate flotei Marvicon. Atat camionul, cat si semiremorca sunt dotate cu rampa lift la spate si au capacitatea de transport a unui volum de marfuri de aproximativ 108m³.

Doriți mai multe informații

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne